Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Prezentare Facultatea de Istorie şi Filologie

     În cadrul Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, instituţie cu misiune de învăţământ şi cercetare înfiinţată în anul 1991, funcţionează şi Facultatea de Istorie şi Filologie, cultivând, la Alba Iulia, domeniul Ştiinţelor Umaniste - Filologie şi Istorie, într-un spaţiu definitoriu pentru tot ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră naţională. Primele programe în domeniul Filologie funcţionează din anul 1992, diversificând aria preocupărilor din activităţile de învăţământ şi cercetare. Specializările din domeniile Istorie şi Filologie, sunt, aşadar, cele mai vechi din Universitate. Ele beneficiază din plin de bogăţia şi valoarea tezaurului cultural acumulat şi conservat în oraşul Marii Uniri, consacrând instituţional, la nivel universitar, semnificaţia specială pe care Alba Iulia o are pentru istoria naţională.

     Facultatea de Istorie şi Filologie funcţionează în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu. Misiunea şi obiectivele asumate de instituţie o individualizează în sistemul naţional de învăţământ superior prin claritate, distincţie şi specificitate.

     Facultatea de Istorie şi Filologie asigură drepturi egale de acces la formele de învăţământ pentru toţi cetăţenii României, fără nicio formă de discriminare. Aceleaşi drepturi se asigură şi cetăţenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene.

     Dezvoltarea instituţională a Facultăţii are la bază Planul Strategic de dezvoltare avizat de Consiliul Facultăţii şi aprobat de Senatul Universităţii pe un orizont de timp de 4 ani. În baza Planului strategic de dezvoltare sunt elaborate Planuri operaţionale anuale.

     Facultatea promovează parteneriatul cu alte instituţii similare din ţară şi dezvoltă relaţii de colaborare cu facultăţi din străinătate. De asemenea, Facultatea de Istorie şi Filologie participă la acţiunile derulate în cadrul programului Erasmus+ sau a altor programe europene de mobilităţi ale persoanelor (mobilităţi de predare şi formare pentru personalul didactic, de cercetare şi administrativ), activităţile fiind coordonate de coordonatorul instituţional Erasmus şi coordonatorii departamentali ai facultăţii.

 

 

Structura programelor de studiu ale Facultăţii de Istorie şi Filologie

Licenţă

Domeniul

Specializări

Durata studiilor - ani / număr credite

Statut acreditare

Istorie

Istorie

3 ani / 180 credite

Acreditat

Limbă şi literatură

Limba şi literatura română- Limba şi literatura engleză

3 ani / 180 credite

Acreditat

Limbi moderne aplicate

Traducere şi interpretare

3 ani / 180 credite

Acreditat

Limbă şi literatură Anul pregătitor de limba română pentru cetaţenii străini
1 an / 120 credite Acreditat

 

Masterat

Domeniul

Specializări

Durata studiilor - ani / număr credite

Statut acreditare

Istorie

Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană

4 semestre / 120 credite

Acreditat

Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric

4 semestre / 120 credite

Acreditat

Filologie

Literatură şi cultură românească în context european

4 semestre / 120 credite

Acreditat

Limbă, literatură şi cultură engleză în context european

4 semestre / 120 credite

Acreditat

 

Doctorat

Domeniul

Durata studiilor - ani

Statut acreditare

Istorie

3 ani

Acredidat

Filologie

3 ani

Acredidat

 

Conf. univ. dr. Gabriel Dan Bărbuleţ