Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Construieşte-ţi un viitor sigur alături de noi!
 
Facultatea de Istorie şi Filologie
Prezentare Facultatea de Istorie şi Filologie

 

     Specializările din domeniile Istorie şi Filologie beneficiază de bogăţia şi valoarea tezaurului cultural acumulat şi conservat la Alba Iulia şi se justifică prin necesitatea consacrării instituţionale, la nivel universitar, a semnificaţiei speciale pe care Alba Iulia o are pentru istoria naţională.

     Prin separarea ciclurilor Licenţă - Masterat - Doctorat, prin implementarea sistemului european al creditelor transferabile (ECTS), cât şi prin propunerea unor programe complementare, de formare continuă, axate mai ales pe corelaţia dintre cercetarea din domeniu şi didactică, Facultatea de Istorie şi Filologie îşi înscrie specializările în dimensiunea europeană din domeniul învăţământului superior românesc, planurile de învăţământ fiind realizate în sistem Bologna.


     În Facultatea de Istorie şi Filologie funcţionează următoarele programe de studii:
     A. Studii universitare de licenţă
     Domeniul Istorie
     - Istorie - credite 180

     Domeniul Limbă şi literatură
     - Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză - credite 180

     Domeniul Limbi moderne aplicate
     - Traducere si interpretare - credite 180 

     B. Studii universitare de masterat
     Domeniul Istorie
     - Identităţi regionale în Europa central-răsăriteană - credite 120
     - Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului istoric - credite 120


     Domeniul Filologie
     - Literatură şi cultură românească în context european - credite 120
     - Limba, literatura şi cultura engleză în context european - credite 120


     C. Studii universitare de doctorat
     - Domeniul Istorie - Durata studiilor 3 ani
     - Domeniul Filologie - Durata studiilor 3 ani     În cadrul studiilor de LICENŢĂ (cursuri de zi, cu o durată de 3 ani (6 semestre), pe lângă disciplinele de specialitate, studenţii noştri frecventează modulul 1 de pregătire psiho-pedagogică, astfel că, la finalizarea studiilor, pe lângă Diploma de licenţă primesc şi un Certificat de intrare în profesia de dascăl. În felul acesta, ei au asigurat un loc de muncă în sistemul de învăţământ preuniversitar.

     În cadrul studiilor de MASTERAT, toate programele de studii care au fost acreditate în 2008 în conformitate cu LEGEA 288 (cursuri de zi, cu o durată de 2 ani (4 semestre) au fost gândite în legătură cu cerinţele actuale ale calificării resurselor umane. Masteranzii îşi pot perfecţiona pregătirea de specialitate şi pot urma modulul 2 din pregătirea psiho-pedagogică, continuându-şi calificarea ca profesori. Cercetarea fundamentală din domeniu le permite însă înscrierea în treapta imediat superioară, treapta doctorală.

     Prin intermediul Departamentului de pregătire a personalului didactic, Facultatea noastră asigură programe de pregătire a examenelor pentru obţinerea gradelor didactice din învăţământul preuniversitar (gradele didactice II şi I) în specializările Istorie, Limba şi literatura română, Limba şi literatura franceză şi Limba şi literatura engleză.

     O contribuţie însemnată pentru pregătirea studenţilor la nivel european o are colectivul de profesori, care, de la un an la altul, şi-a sporit competenţele didactice şi de cercetare. În Facultatea de Istorie şi Filologie funcţionează 38 de cadre didactice titulare, grupate în 2 Departamente: Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie, cu 10 titulari (1 profesor, 5 conferenţiari, 4 lectori, 1 cercetător ştiinţific I, 1 cercetător ştiinţific II, 1 cercetător ştiinţific III) şi Departamentul de Filologie, cu 27 titulari (1 profesor, 8 conferenţiari, 9 lectori şi 4 asistenţi). Semnalăm, în acest context, contribuţia deosebită a celor 8 profesori universitari consultanţi, conducători de doctorat (4 la Departamentul de Istorie, Arheologie şi Muzeologie şi 4 la Departamentul de Filologie) de a căror bogată experienţă beneficiază Facultatea noastră în direcţia coordonării ştiinţifice a tezelor de doctorat.

     O contribuţie însemnată pentru pregătirea studenţilor la nivel european o are şi trimiterea periodică la pregătire (cursuri, şcoli de vară, practică, proiecte de licenţă) în centre universitare din Europa (Franţa, Polonia, Germania, Grecia). Acţiunea are suportul programelor de mobilităţi europene - Socrates, Leonardo, Linqua - şi va putea beneficia de oportunităţile lansate de curând prin activitatea organizată a sponsorilor şi a firmelor din Regiunea de Dezvoltare Centru.

     Cercetarea ştiinţifică în domeniul filologic şi istoric se realizează prin colective care reunesc personalul didactic al departamentelor din cadrul Facultăţii, masteranzi şi doctoranzi: Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul" (structură de cercetare acreditată), Centrul de Excelenţă pentru Cercetări Istorice şi Politologice „Iuliu Maniu" (structură de cercetare acreditată), Centrul de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural (din 2005), Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum" (din 2005) şi Centrul de Cercetare şi Inovare în Educaţia Lingvistică (din 2007), prezenţe active în cercetarea ştiinţifică naţională şi internaţională.

     Rezultatele cercetării ştiinţifice sunt comunicate prin sesiunile ştiinţifice naţionale şi internaţionale şi sunt publicate în periodicele de profil, editate în Facultate - „Annales Universitatis Apulensis. Series Historica" (din 1996, indexată BDI şi recunoscută CNCSIS în categoria B+) şi „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica" (din 2000, indexată BDI şi recunoscută CNCSIS în categoria B+, iar din 2011 recunoscută CNCS în categoria B), „Journal of Linguistic and Intercultural Education" (din 2008, indexată BDI şi recunoscută CNCS în categoria C) şi „Revista de Studii Doctorale" (din 2011) -, precum şi în alte periodice de profil din ţară şi din străinătate.

     Rapoartele de cercetare, întocmite anual, subliniază contribuţia bogată a cadrelor didactice şi de cercetare din Facultatea noastră. Nenumărate cărţi şi articole de specialitate au fost tipărite în ultimii ani, asigurând astfel promovarea instituţiei, vizibilitatea ei în plan naţional şi european.

     Un mare număr de studenţi sunt antrenaţi în diferite manifestări ştiinţifice specifice: concursuri naţionale studenţeşti, sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate în universitatea noastră şi în diverse alte centre universitare (Cluj-Napoca, Sibiu, Braşov, Târgu-Mureş, Constanţa, Iaşi, Timişoara, Piteşti, Galaţi), concursuri de poezie şi proză, Serbările Unirii, festivalul Internaţional „Lucian Blaga", festivalul Naţional „Liviu Rebreanu", lansări de carte, simpozioane şi mese rotunde cu invitaţi din ţară şi din străinătate.

     În cadrul Facultăţii îşi desfaşoară activitatea mai multe cercuri ştiinţifice studenţesti - Cercul de Istorie, Cercul de Istorie Veche şi Arheologie „I. Berciu", Atelierul studenţesc de exegeză „Între imaginaţia autorului şi interpretare", Cercul de Educaţie Cinematografică „Cercul de Film Bun" (CFB), Cercul de Jurnalistică, Cercul de Literatură, Cercul de Traductologie - care îşi pot face cunoscută activitatea de cercetare prin „Buletinul Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti". Între activităţile extra-curriculare se înscrie creaţia artistică originală, cultivată în Cenaclul literar „Alternative", ai cărui membri sunt deja autorii unor volume de poezie şi proză.

     Dispunem de spaţii de şcolarizare corespunzătoare, modern echipate. Facultatea noastră foloseşte în mod curent amfiteatrele dotate cu videoproiectoare, Laboratorul de conservare a vestigiilor arheologice, Cabinetul specializat pentru studiul Istoriei, Cabinetul specializat pentru studiul limbilor moderne, modern echipat cu calculatoare şi soft-urile necesare, Cabinetul specializat pentru studiul Limbii şi literaturii române, Laboratorul pentru cercetarea istorică şi filologică asistată de calculator. Avem acces la Laboratorul multifunctional şi la alte Laboratoare de informatică moderne, cu acces la Internet. O menţiune specială se poate face apoi în legatura cu Biblioteca virtuală.

     La Biblioteca Universităţii „1 Decembrie 1918", inclusiv Biblioteca Facultăţii de Teologie Ortodoxă, s-au achizitionat, în ultimii ani, nenumărate cărţi, precum şi colecţii de periodice de specialitate. În sediul Centrului de Cercetări Filologice şi Dialog Multicultural se alcătuieşte, de la un an la altul, o Bibliotecă de specialitate privind relaţiile de colaborare româno-spaniole, iar pe lângă Departamente funcţionează Centre de documentare, realizate prin achiziţii permanente, din fonduri obţinute prin cercetare (din granturi) (s-au achiziţionat astfel cărţi şi mijloace tehnice de ultimă generaţie (laptop-uri, multifuncţionale tip imprimantă-xerox-scanner, notebook-uri etc). Studenţii noştri sunt însă bine primiţi şi la Biblioteca de la Muzeul Naţional al Unirii, precum şi la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga".

     Facultatea de Istorie şi Filologie din Alba Iulia depune eforturi constante pentru afirmarea şi creşterea vizibilităţii ei în plan naţional şi internaţional.
Conf. univ. dr. Iordăchescu Teodora